Úřední deska

1. Název 90. mateřská škola Plzeň, Západní 7, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost
◉ Předškolní vzdělávání dětí
◉ Zajištění školního stravování
◉ Zajištění závodního stravování

Zřizovací listina

Zřizovatel – statutární město Plzeň, funkci zřizovatele vykonává Městský obvod Plzeň 1

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3. Organizační struktura Organizační struktura
4. Kontaktní spojení Kontakty
5. Případné platby lze poukázat Školné a stravné
6. IČO 709 408 94
7. Plátce daně z přidané hodnoty CZ 709 408 94
škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty Údaje o rozpočtu

Údaje o rozpočtu - výhled do roku 2026

ŠVP veřejně dostupné k nahlédnutí v budově MŠ

Zřizovací listina
9. Žádosti o informace Místo a způsob podání
10. Příjem podání a podnětů Kontakty
11. Předpisy Zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace.
12. Úhrady za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací - dosud nebylo řešeno
13. Licenční smlouvy Nejsou uzavřeny
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím 2022
2021

90. mateřská škola Plzeň, Západní 7, Plzeň příspěvková organizace, IČ 709 408 94, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS vmxmwna, emailem na adrese bilkovakr@ms90.plzen-edu.cz nebo poštou na adresu 90. mateřská škola Plzeň, Západní 7 příspěvková organizace, se sídlem v Plzni, Západní 1315/7, 323 00 Plzeň. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Bc. Michaela Comová, CCA Group a.s
., Karlovo náměstí 17, 120 00, Praha 2. tel. č. 378 229 455, 378 229 441, email: hotline@cca.cz

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; datum narození, státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány při vedení následujících agend:

◉ Přijetí ke vzdělávání, odklady školní docházky, sdělení o vzdělávání v cizině (školský zákon)
◉ Evidence úrazů v knize úrazů (školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb.)
◉ Vedení záznamů v třídní knize (školský zákon)
◉ Žádosti o přestup (školský zákon)
◉ Posudky zdravotní způsobilosti (škola v přírodě, výuka plavání... – školský zákon)
◉ Uvolnění žáka z vyučování (školský zákon)
◉ Stravování žáka (školský zákon, vyhláška č. 107/2005 Sb.)
◉ Orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL (školský zákon)
◉ Prezentace školy (oprávněný zájem školy, souhlasy se zpracováním osobních údajů)
◉ Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem (školský zákon)
◉ Žádost o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání (školský zákon)
◉ Kamerové systémy (oprávněný zájem školy – zajištění bezpečnosti osob a majetku)
◉ Smluvní agenda školy, provozní agenda školy (plnění smluv)
◉ Pedagogická agenda a korespondence (školský zákon)
◉ Vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců školy (zákoník práce, …)
◉ Ekonomická agenda (plnění právní povinnosti - např. zákon o účetnictví…)

Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými právními předpisy mohou v některých případech předávat školskému poradenskému zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna), jinak pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským zákonem nebo zvláštním zákonem (např. Policie ČR, soudy, OSPOD).

Osobní údaje jsou uloženy po dobu stanovenou Spisovým a skartačním plánem školy.

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Naše mateřská škola přijme do svého kolektivu novou kolegyni či kolegu na pozici učitelky/učitele mateřské školy. Nabízíme celý či zkrácený úvazek. V případě zájmu se obracejte na ředitelku školy: 722 919 900. Životopisy zasílejte na email: bilkovakr@ms90.plzen-edu.cz